21Октомври2017

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Документи за средното образование

Закони


Държавни образователни стандарти

 1. предучилищното образование (Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование);
 2. усвояването на българския книжовен език (Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език);
 3. учебния план (Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г.за учебния план);
 4. общообразователната подготовка (Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка);
 5. профилираната подготовка (Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка);
 6. придобиването на квалификация по професия;
 7. приобщаващото образование (Наредба за приобщаващото образование, приета с ПМС № 286 от 04.11.2016 г.);
 8. гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование);
 9. оценяването на резултатите от обучението на учениците (Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците);
 10. информацията и документите (Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование);
 11. институциите (Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образовани);
 12. физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
 13. познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала);
 14. статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти);
 15. управлението на качеството в институциите (Наредба № 16 от 8 декември 2016 г. за управлението на качеството в институциите);
 16. инспектирането на детските градини и училищата (Наредба № 15 от 8 декември 2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата);
 17. финансирането на институциите;
 18. нормирането и заплащането на труда (Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда);
 19. организацията на дейностите в училищното образование (Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование).

Правилници


Наредби