21Октомври2017

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Легализация

Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове


Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (изм. и доп., бр. 44 от 27.05.2014 г., в сила от 28.06.2014 г.)


Заверки и легализации (информация от сайта на МВР)


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ
на завършен клас по документи, издадени от училища на други държави

Дейностите по легализация на документите се извършват съгласно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (изм. и доп., ДВ бр. 44/27.05.2014 г.)

ПРИЗНАВАНЕ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Регионално управление на образованието (РУО) легализира документи, издадени от училища на други държави, на ученици от VIІ до ХІІ клас.
 • От 28.06.2014 г. признаването на завършени от І до VІ клас включително се извършва от директора на училището, в което ученикът желае да продължи обучението си.

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН І-VІ клас

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление;
 2. Документ за училищно образование (завършен клас/срок; не е достатъчно ученикът само да е посещавал учебни занятия);
 3. Документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на образованието, в случаите когато това не е посочено в документа по т. 2;
 4. Превод на български език на документите по т. 2 и 3 от заклет преводач;
 5. Документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в училище на чужда държава.

Документите по т. 2, 3 и 4 се подават в оригинал, а документите по т. 5 - в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.

Документите по т. 2 и 3 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите.

ПЕЧАТ АПОСТИЛ (APOSTILLE)alt

Документите се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени.

Информация за оторизираните да издават апостил органи на всяка една от държавите-страни можете да намерите като кликнете на банера на HCCH по-долу:

alt

 

ИЗИСКВАНЕ ЗА:

 • APOSTILLE

Всички издадени документи от властите в чуждата държава, страна по Хагската конвенция, следва да бъдат оформени с APOSTILLE, поставен в съответната държава.

 • ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Документите, оформени с APOSTILLE, трябва да бъдат преведени на български език от заклет преводач (оторизирани от МВР агенции за преводи).

 • ЗАВЕРКА НА ПРЕВОДА

Преводът на документа трябва да бъде заверен от отдел “Консулски отношения” на Министерството на външните работи на Република България.

alt

СТРАНИ, С КОИТО БЪЛГАРИЯ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ (НА ДОКУМЕНТИТЕ НЕ СЕ ИЗИСКВА АПОСТИЛ)

Австрия, Алжир, Азербайджан, Армения, Беларус, Виетнам, Грузия, Гърция, Италия, Йемен, Кипър, КНДР, Куба, Кувейт, Либия,, Македония, Монголия, Полша, Румъния, Руска федерация (държавите от бившето ОНД – без Литва, Латвия и Естония), Сирия, Сърбия (договорът с бивша ФНР Югославия се прилага и за държавите Босна и Херцеговина, Словения и Хърватска), Узбекистан, Украйна, Унгария, Франция, Чехия (правоприемник по договора е и Словакия)

ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ КЪМ РУО

Признаването на завършени от VІІ до последен гимназиален клас, както и на завършено основно и на средно образование и/или на професионална квалификация се извършва от експертна комисия към всеки регионален инспекторат по образование.

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН І-VІ клас

Оценка на представените в училище документи:

 • продължителност на обучението;
 • вида на училището, в което е проведено обучението;
 • изучаваните учебни предмети (ако има такива);
 • правата, които дава документът в страната, в която е издаден.

Вземане на решение от директора по всеки конкретен случай в срок до 10 дни от подаване на документите:

 • при признаване – заповед за признаване и записване в училище на ученика;
 • при отказ за признаване – заповед за отказ: мотивирано решение, удължаване на срока и изискване на допълнителна информация относно подадените документи. Директорът писмено уведомява заинтересования за мотивите за отказ.

В случай че 10-дневният срок бъде удължен и при заявено писмено желание, учениците могат да посещават училище с разрешение на директора.

ОТКАЗ ЗА ПРИЗНАВАНЕ

Признаване се отказва, когато:

 • подадените документи не са в съответствие с чл. 4 от Наредба № 2 (напр. няма ясна информация за успешно завършен клас/срок, няма оригинали на документи);
 • документите са издадени от училище на друга държава, което не е признато от компетентен орган на съответната страна за част от системата й за светско училищно образование (липсва печат АПОСТИЛ)

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ

Лицата, на които се признава завършен от І до VІ клас вкл. по документи, издадени от училище на чужда държава, не полагат приравнителни изпити.

Когато ученик, завършил клас в българско училище, е допуснат за обучение два или повече класа по-нагоре в училище на чужда държава, съответните класове се признават като последователни след последния завършен клас в българското училище.

Лицата, обучавали се в училище на чужда държава, могат по своя преценка (за непълнолетните – по преценка или желание на родител/настойник/попечител) да повторят в българско училище последния признат клас.