25Юни2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Покана за провеждане на общо събрание на Училищно настоятелство към СУЕЕ

 Покана за провеждане на общо събрание
на Училищно настоятелство към СУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ”

По решение на Съвета на настоятелите  се свиква  Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство към СУЕЕ“, съгласно чл. 28 от Устава, което ще се състои на 21.11.2017 година от 17:00 часа, в КОРПУС №2, зала 101 на РУ „Ангел Кънчев“, при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Отчет за дейността  на Училищното настоятелство за учебната 2016/2017 година.
  2. Отчет на събраните и изразходвани средства  за учебната 2016/2017 година.
  3. Вземане на решение за предоставяне на финансови средства на СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, необходими за  съфинансиране на проекта за изграждане на модерен чуждоезиков център.
  4. Обсъждане на други предложения и въпроси, касаещи правомощията на Училищното настоятелство.
  5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието да се проведе същия ден в 18.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на членовете на сдружението след 20.10.2017 г. всеки работен ден от 9 до 17 ч. на адреса на управление на сдружението – град Русе, ул. „Студентска“ №10. 

Председател на Съвета на настоятелите
Биляна Симеонова

гр.Русе,
19.10.2017 годинаПрочетено 2500 пъти Последно променена на 22 Октомври 2017
Публикувана в Важни съобщения
Дата на публикацията: 20 Октомври 2017 Автор: АдминПД