16Юли2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Често задавани въпроси


За първи клас

В: Кога започва кандидатсвтането за прием в първи клас?

О: Съгласно приетите от Общински съвет Русе Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе процедурите по кандидатстване се извършват по единен График на дейностите, валиден за всички училища на територията на Общината. Имайки предвид, че съгласно чл. 44, ал. 2 от Наредба № 10/01.09. 2016 г., директорите  до 10  април информират началника на РУО и  Общината  за  утвърдения  училищен  план-прием  за предстоящата учебна година, кандидатстването не може да започне преди тази дата и не преди обявяването от Община Русе на единния График на дейностите. 


След седми клас

В: Кои ученици имат право да кандидатстват след завършен седми клас?

О: Всички ученици, които през тази учебна година завършват седми клас, през месец юни се явяват на Национално външно оценяване. Националното външно оценяване по български език и литература и Националното външно оценяване по математика са и приемни изпити за вход в профилираните гимназии, в профилираните паралелки в СУ и в професионалните гимназии, в които се осъществява прием след завършен 7. клас (с изключение на националните и спортните училища). За да могат да продължат образованието си в по-горен етап, трябва да кандидатстват всички седмокласници, независимо дали са положили успешно приемните изпити.

В: Вече знаем точките от приемните изпити по БЕЛ и Математика от специалната интернет страниица на МОН. Какво следва?

О: Страницата е само за информация. Следва да се изчака получаване на Свидетелство за основно образование, в което освен оценките от етапа на обучение, ще фигурират и точките от НВО.

В: Избрали сме училище за кандидатстване. Направо в него ли да подадем документите?

О: Документи за кандидатстване след завършено основно образование се подават за I етап – от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г. вкл., за III етап – 26.07.2024 г. и 29.07.2024 г. вкл. и за IV етап – 05.08.2024 г. и 06.08.2024 г.:

Работното време на комисията по приемане на документи в СУЕЕ е:

 • за I етап от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г. вкл. от 8:00 ч. до 19:00 ч. 

! Инструкция за online кандидатстване след VII клас

В: В кои случаи се подават документи за участие във II етап на класиране?

О: Във II етап на класиране могат да участват ученици, които са класирани след първи етап, но не са удовлетворени от приема си. В този случай те имат право да подадат заявление за участие във II етап на класиране, но без право да пренареждат желанията, които са подредили при кандидатстването за I етап. В този случай те могат да бъдат класирани или за същото желание, или за по-горно. Заявления за участие във II етап на класиране се подават в работни дни от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г. в училището, където е класиран ученикът на I етап, при условие, че желае участие в повторно класиране за по-високо желание, без право за пренареждане на желанията;

Във II етап на класиране участват автоматично и ученици, които са кандидатствали и не са били класирани след I етап, без да е нужно подаване на ново заявление.

В: Какви документи трябва да се носят при кандидатстване?

О: Документите, необходими за кандидатстване след седми клас са:

 • Заявление, което се подава от ученика в присъствие на родител;
 • Документ за самоличност на кандидата – най-често ученическа лична карта;
 • Служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпитите от НВО;
 • Само за кандидатстващите за специалности и професии в професионалните гимназии (за кандидатстване за СУЕЕ не важи) – оригинал на медицинско свидетелство.

Документите се подават от учениците в присъствието на техен родител.

В: Кога ще разберем дали сме приети в желаното училище? Какви са сроковете за записване?

О: Сроковете за обявяване на приетите ученици и записването им, са следните:

Първи етап на класиране и записване:

 • обявяване на списъците с приетите ученици – до 12.07.2024 г. вкл.
 • записване в СУЕЕ или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – всеки работен ден от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г. от 8:00 ч. до 18:30 ч.

!Учениците, приети по първо желание, задължително се записват в училището, в което са приети в посочения по-горе срок. В противен случай губят мястото си и ще могат да участват едва в третия или четвъртия етап на класиране за обявените свободни места.

 Втори етап на класиране и записване:

 • обявяване на списъците с приетите ученици – до 19.07.2024 г.
 • записване в СУЕЕ – от 22.07.2024 г. до 24.07.2024 г. от 8:00 ч. до 18:30 ч.
 • обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 25.07.2024 г.

Трети етап на кандидатстване, класиране и записване:

 • подаване на документи за участие в трети етап на класиране – електронно или в училище-гнездо на 26.07.2024 г. и 29.07.2024 г. 
 • обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 30.07.2024 г.
 • записване в СУЕЕ – 31.07.2024 г. и 01.08.2024 г. от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 до 15:30 ч.

Четвърти етап на кандидатстване, класиране и записване:

 • подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране – електронно или в училище-гнездо на 05.08.2024 г. и 06.08.2024 г.
 • обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране – до 07.08.2024 г. вкл.
 • записване в СУЕЕ – 08.08.2024 г. и 09.08.2024 г. от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 до 15:30 ч.

В: Какви документи да носим при записване на ученик, който е приет? Необходимо ли е да вземем Удостоверение за преместване от старото ни училище?

О: При записване на ученик, който е приет за обучение в профилирана или професионална паралелка в Държавен план-прием, се предоставят следните документи:

 • Заявление за записване, което ще получите от комисията, приемаща документи;
 • Оригинал на Свидетелство за основно образование или удостоверение за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави;

Удостоверение за преместване не се изисква, когато учениците са преминали през Държавен план-прием, затова не е необходимо да изисквате такова от старото си училище.

В: Не ни харесва училището, в което сме приети. Какви са следващите стъпки?

О: Ако не сте удовлетворени от приема си на първи етап на класиране, следва да подадете заявление в училището, където сте приети, за участие във втори етап на класиране (т.е. не се записвате в него, а заявявате желание за ново класиране). Ако не се запишете или не подадете заявление за участие във втори етап на класиране, губите мястото си и ще можете да кандидатствате отново на трети етап, но само за останалите незаети места.

Важно: При подаване на заявление за участие във втори етап на класиране, нямате възможност да пренареждате желанията си, които сте посочили при подаване на пакета с документи в училището-гнездо. Вие само заявявате участие в класиране за по-желан профил/професия от този, за който сте класиран. Мястото Ви от първи етап е гарантирано, докато не се изкачите по-нагоре в желанията си. Електронната система може или да Ви класира за по-желан профил, или за същия, който вече знаете.

Пример: Кандидатствате за 4 профила и на първи етап на класиране сте приети по трето поредно желание. Решавате, че искате да опитате да се класирате на втори етап за по-желан от Вас профил. Подавате заявление за участие във втори етап на класиране. Възможностите са: 1. ако има незаети места (незаписали се ученици) от първото класиране, електронната система отново ще Ви класира по бал и ако Вашият е достатъчен, можете да заемете някой от профилите по първо или второ желание; 2. ако обаче балът Ви отново не е достатъчно висок, системата пак ще посочи профила от третото Ви желание, който вече Ви е гарантиран. Обърнете внимание, че ако системата Ви класира за по-високо женалие, Вие автоматично освобождавате мястото от първото класиране, тъй като вече сте се изкачили нагоре в желанията си.

Ученици, които са подали документи за участие в Държавен план-прием, но не са класирани за никоя от желаните от тях паралелки на първи етап на класиране, участват автоматично за незаетите места на втори етап, заедно с приетите, но незаписали се на първи етап на класиране, заявили участие за втори етап на класиране.

Ако след втория етап отново не сте класирани в никое училище или не сте удовлетворени от приема си, може да заявите желание за участие в трети или четвърти етап на класиране. Заявленията се подават електронно или в училище-гнездо. В това заявление можете да посочите профили/професии, в които има незаети места, различни от желанията при първоначалното кандидатстване.

Внимание: Ученици, които не са удовлетворени от класирането си от втория или трети етап, могат да подадат заявление за участие в следващ етап, само ако не се запишат в училището, в което са били приети след втори или, съответно, трети етап - т.е. мястото се губи. Кандидатства се само за останалите свободни позиции в системата - НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА!

В трети или четвърти етап на класиране могат да участват и ученици, които не са подавали документи до този момент за участие в приема след седми клас. Достатъчно е да са придобили основно образование в годината на кандидатстването.


Преместване на ученици

В: Мога ли да преместя детето си/ да се преместя в ……клас в СУЕЕ?

О: Да, това е възможно при наличие на свободно място в желаната паралелка и при следните условия:

За ученици от I до IV клас: Децата и учениците от подготвителен и от I до IV клас в държавните, общинските и частните училища могат да се преместват в друго училище, през време на цялата учебна година. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което ученикът се е обучавал, а за децата от подготвителния клас - и удостоверение за училищната им готовност.

За ученици от V до VII клас: Учениците от V до VII клас в държавните, общинските и частните училища могат да се преместват в друго училище при условия и по ред, определени от приемащото училище, през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на всеки учебен срок. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което ученикът се е обучавал

За ученици от ІХ до ХІІ клас:

1. Ученици могат да се преместват в друго училище при наличие на свободни места в приемащото училище.

2. За свободни места се считат местата до утвърдения държавен план-прием, които включват:

2.1. незаетите места;

2.2. освободените през учебната година места.

3. Свободните места се обявяват от директора в тридневен срок от освобождаването им в училището и в Регионално управление на образованието.

4. Преместването на учениците се извършва, както следва:

4.1. през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок - по същия профил или професия и при смяна на профилирана паралелка или професия с непрофилирана паралелка;

4.2. След успешно завършен клас при смяна на:

 • профила или професията съответно с друг профил или професия;
 • профила с професия;
 • професията с профил или с непрофилирана паралелка;
 • непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана паралелка или професия.

5. При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

6. Учениците могат да се преместват над утвърдения държавен план-прием в следните случаи:

6.1. по социални или здравословни причини;

6.2. при смяна на местоживеенето поради смяна на местоработата на родителите или настойниците.

7. Ученикът се премества със заповед на директора на приемащото училище въз основа на представени документи, удостоверяващи обстоятелствата.


Условия и ред за заемане на свободни места в СУ за европейски езици

1. Учениците може да се преместват на свободни места, както следва:

1.1. от I до VI клас - през цялата учебна година;

1.2. от VII до Х клас включително – през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;

1.3. в XI клас по същия профил, ако задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия – през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;

1.4. в XII клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия.

2. Подаване на заявления за заемане на свободни места до VII клас включително;

3. Разглеждане на заявления за заемане на свободни места;

4. Обявяване на приетите ученици;

5. След посочения период свободни места ще се заемат по реда на подадените заявления, освен ако в обявата не е посочена друга организация.

6. Критерии за приемане на ученици, както следва:

6.1. При подаване на заявления за свободно място от първи до седми клас се прилагат критерии в следния ред:

 • Брат или сестра в училището (не се отнася за нов прием в първи клас);
 • Успех от учебните предмети по:
 1. Чужд език;
 2. БЕЛ;
 3. Математика;
 • Среден годишен успех за учениците от пети до седми клас; при еднакви оценки от посочените учебни предмети;
 • Местоживеене в близост до училището;
 • Участия в състезания, доказано с документ.

6.2. При подаване на заявления за свободно място от VIII до XII клас да се прилагат критерии в следния ред:

 1. Най-малък брой приравнителни изпити при сравняване на училищните учебни планове;
 2. Среден успех от последен учебен срок или последната завършена учебна година.