05Декември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Конкурс: Дизайн за лого на “Дунавски център за изкуства и занаяти”

КОНКУРС ЗА ЛОГО OРГАНИЗИРАН ОТ  “ДУНАВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА И ЗАНАЯТИ”

ЗАДАНИЕ

Дизайн за лого  на “Дунавски център за изкуства и занаяти” ( ДЦИЗ )

Логото ще се използва във всички продукти и комуникации на Центъра, включително и за търговски цели. То трябва да бъде креативно и емблематично за региона на долното течение на р. Дунав, както и да представя по провокативен начин общата философия на изкуствата и занаятите.
Сдружението има следният предмет на дейност: Съхраняване, изследване и развитие на достиженията на изкуствата и занаятитe в региона на долното течениe на р. Дунав.
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Право на участие:
В конкурса може да участва всяко българско или чуждестранно физическо и   юридическо лице Всеки участник има право да участва с не повече от два проекта;
2. Изисквания:
►  Модерен стил;
► Отразяващ духа и профила на Сдружението;
► Изчистен и елегантен.
3. Технически и други изисквания:
Участниците следва да изпратят следните варианти на своя проект:
3.1  Четрицветен вариант, както и черно-бял. Логото трябва да може ефективно да се използва на брошури, плакати, печатни материали, презентационни материали, брандинг, видео и др.;
3.2  Изписване на кирилица-латиница (в случай на използване на текст/абревиатура в логото; български – ДЦИЗ, English - DAC )
3.3  Вариант в позитив-негатив;
3.4  Проектите да бъдат изпратени във формат jpеg, при не по-малко от 80 компресия и с резолюция не по-малка от 400рх по широчина и 400рх по височина;
3.5  Логото може да съдържа само шрифтове, които са разрешени за ползване свободно (вкл. и с комерсиална цел) или специално разработени за случая;
3.6  Всеки участник следва да представи кратко описание на проекта си, цел и идея; С  оглед гарантиране на анонимността и обективното журиране не е разрешено никакво отбелязване върху самите проектите, което може да доведе до разкриване самоличността на автора.
Проектът трябва да е авторски и автентичен, за което участникът ще представи съответната декларация (свободен текст).
С участието си в конкурса всеки автор се съгласява, при определяне на неговия проект за печеливш:
► Да изготви финален вариант на логото във всички необходими формати съгласно техническите изисквания, в който да бъдат отразени евентуални корекции според специфичните изисквания на Организатора (ДЦИЗ)
► Да сключи с Организатора договор, съгласно който да  прехвърля изключителните имуществени и неимуществени авторски права за България и чужбина върху изработеното лого, в същия обем, в който биха принадлежали на автора, срещу изплащане на конкурсна премия в размер на 150 евро
Проектите да бъдат изпращани на електронната поща на Сдружението -  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ,  не по-късно от 11.04.21013 г. Те трябва да бъдат придружени от точни данни на участника, като име, адрес, телефон за връзка, електронна поща и т.н.
4.  Награди
-  първа награда - 150 евро
-  втора награда - 50 евро

5.  Интелектуална собственост, гаранции, отговорност:
Организаторът придобива неотменимо право да използва логото, да го усъвършенства и да го променя за всякакви свои цели, без да са необходими допълнителни разрешения за това от автора или ангажирането му за това.
5.1  Организаторът не носи отговорност за подадени от участниците грешни или непълни данни (име, единен граждански номер, постоянен адрес, телефон) при регистрирането им за конкурса;
5.2  Организаторът не носи отговорност за правата върху интелектуална собственост и произхода на изпращаните проекти. При установяване на злоупотреби и нарушаване на авторско право или друг вид права на трети лица върху проекта или част от същия, участникът ще бъде дисквалифициран и ще носи отговорност съгласно действащото законодателство в областта на авторското право;
5.3  С приемането на настоящите условия, всеки участник декларира и гарантира, че подаденият от него проект, както и всички елементи от него са авторски, проектът не копира или напомня съществуващи лога, както и че трети лица не притежават права на интелектуална собственост или други противопоставими права върху проекта. Участникът носи имуществена и неимуществена отговорност, в случай, че проектът е чужда интелектуална собственост или върху него съществуват друг противопоставими права.Дата на публикацията: 27 Март 2013 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици