27Ноември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Конкурс „Младите хора – активни европейски граждани”

Покана ТУК

Центърът за развитие на човешките ресурси и
Информационният център
„Европа Директно” – София
о р г а н и з и р а т
Ученически конкурс
по случай
Европейската година на гражданите 2013

По случай обявяването на 2013 г. за Европейска година на гражданите Центърът за развитие на човешките ресурси и Информационният център „Европа Директно" – София стартират конкурс на тема:

„Младите хора – активни европейски граждани”

В Европейската година на гражданите акцентът се поставя върху правата, които има всеки един от гражданите на Европейския съюз. Тези права ежедневно са от полза за всички 500 милиона европейци, както и за самата европейска икономика.

Колкото по-добре гражданите на ЕС познават и разбират правата си и колкото повече ги използват, толкова по-голяма ще е ползата както за самите тях, така и за европейската общност като цяло.

Европейската година 2013 има за цел да се разшири представата за въздействието, което гражданството на Съюза оказва върху живота на неговите граждани – в качеството им на частни лица, потребители, постоянно пребиваващи, учещи, студенти, работещи или участници в политическия живот. Участието на всеки гражданин на ЕС в общността и обществото, към които принадлежи, на местно, регионално, национално или европейско ниво, е жизненоважно  за  доброто  състояние  на  демокрацията,  за  бъдещето  на Европейския съюз и за качеството на нашия живот.

Конкурсът ”Младите хора – активни европейски граждани” е насочен към училищата Коменски и eTwinning в страната, които работят върху теми, свързани с:

насърчаване  на  информираността  по  отношение  на  правата  и задълженията на гражданите на ЕС;
изграждането на гражданска позиция и на европейско мислене,
участието в активни граждански инициативи, които биха били реален принос към промяната на нашия живот.

Условия на конкурса

Очакваме вашите разработки да представят кратко систематизирано описание на дейностите, които сте предприели, или които в момента подготвяте, и които са насочени към темата за активното европейско гражданство.

Разработките си изпращайте едновременно на e-mail адресите Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
и Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Краен срок за получаване – 15 май 2013г.

Можете да ни изпратите като допълнение на своите разработки снимков материал, както и всякакъв вид съпътстващи материали (брошури, плакати, презентации и др.), изработени от вас по дадената тема. Ако материалите са на хартиен носител или е невъзможно изпращането им по e-mail, ги изпратете на нашия адрес: София 1000, ул. Граф Игнатиев № 15, ет. 3, за конкурса:
”Младите хора – активни европейски граждани”.

Очакваме разработките да бъдат в максимален обем 2 стандартни страници, в края на които да бъдат написани: пълното име на училището участник, име на клуба (ако е приложимо), възраст на учениците, участващи класове, име на преподавател, точен адрес на училището, актуален телефон, е- mail за връзка. (Разработки и други материали с липсващи авторски данни ще бъдат счетени за
нелегитимни и няма да бъдат включени в конкурса.1)

1Предоставените от участниците лични данни ще служат само за целите на конкурса и в съответствие със Закона за защита на личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. С изпращане на материалите за участие кандидатите декларират, че приемат условията на конкурса.

Наградите

Ще бъдат отличени 8 разработки. Всяко наградено училище ще има възможността да излъчи отбор от 4 ученици и 1 преподавател.
Най-добрите разработки ще дадат възможност на наградените 8 училища да участват в тридневен летен лагер в български природен резерват, където учениците ще участват в обучителни дейности за изграждане на граждански компетенции и умения. Лагерът ще се проведе от 27 до 30 август 2013.
Предвидени са и много поощрителни награди за следващите 5 най-добри отбора.

Жури и обявяване на резултатите

Предложенията ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от:
Представители на мрежата „Европа Директно”;
Представители на ЦРЧР;
Представители на неправителствени организации, работещи с млади хора.
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 25 май 2013г. на
Интернет страниците на организаторите – www.hrdc.bg и http://direct.europe.bg/


Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса и по електронната поща. Най-добрите текстови и снимкови материали ще бъдат включени в бъдещи печатни издания на Центъра за развитие на човешките ресурси и на ИЦ „Европа Директно” – София.

За повече информация и насоки – Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; тел. 02 /915 50 24
и Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. тел. 02 /915 50 83.

 Дата на публикацията: 10 Април 2013 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици