27Ноември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Регламент за провеждане и условия за участие в конкурса за „кампания против агресията в училище“

1.  Организатор на конкурса за „Кампания против агресията в училище“ е Клуб „Юрист“ към СНЦ „Младежки Глас“ – клон Русе.

2.     Конкурсът се реализира в сътрудничество със:

1)     Студентски съвет при Русенски университет „Ангел Кънчев“;

2)     Специалностите от професионално направление „Социални дейности“ („Социални дейности“ и „Клинична социална работа“) към Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“;

3)     Дирекция „Здравни и социални дейности“ към Община Русе;

4)     Отдел „Закрила на детето“ към Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе;

5)     Регионален инспекторат по образованието – Русе;

6)     Местната комисия за борба с противообществените прояви на    малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ - Русе;

7)     Комисия за защита от дискриминация /КЗД/ – Русе ;

8)     Сдружение БРИТМ /Българо-румънски институт по трансгранична медиация/ - Русе

9)     Евродепутат Мария Габриел

10) Регионална Библиотека "Любен Каравелов" гр. Русе

 3.     Целите и задачите на конкурса са следните:

-   да заостри общественото внимание върху редица проблеми, свързани с различните форми и прояви на агресивно поведение сред децата и по – специално – сред учениците и да предложи конкретни методи за тяхното решаване ;
 -  да ангажира пряко и да насърчи малолетните и непълнолетните лица да се включат в провеждането на подобни мероприятия;
- да акцентира върху необходимостта от провеждане на дейности по превенция на рисковото поведение и социалната изолация с цел постигане на по-добри резултати в борбата с агресията сред учениците;

4.    Конкурсът ще се проведе при спазване принципите на състезателност и равноспоставеност между участниците.

5.     В надпреварата могат да участват:

- всички учители и ученици от 8 до 12 клас на среднообщообразователните училища и професионалните гимназии, функциониращи на територията на област Русе;
 -  всички 8-ми класове от основните училища и техните преподаватели;
 - служителите от персонала на съответното учебно заведение, които не са преподаватели, но длъжността им е свързана пряко с образованието и възпитанието на децата (училищни педагози, психолози, педагогически съветници и др.);

 В конкурса нямат право да участват лица, изпълняващи ръководни функции в СНЦ „Младежки Глас“ – клон Русе, както и пряко анагажираните с организирането и провеждането на инициативата членове на сдружението.

 6.     В конкурса могат да участват индивидуално (т. е. самостоятелно) отделни ученици/учители/служители от персонала на съответното учебно заведение, които не са преподаватели, но длъжността им е свързана пряко с образованието и възпитанието на децата (училищни педагози, психолози, педагогически съветници и др.) Участието може да бъде и колективно – напр. чрез сформирането на работни групи от ученици/учители/училищни педагози, психолози, педагогически съветници или комбинации от такива.

 7.     Максималният брой лица, които могат да бъдат включени в работните групи е до /5/ петима участници. Лицата, влизащи в състава на съответния екип не е задължително да бъдат от едно и също учебно заведение, но в такъв случай те ще трябва да посочат т. нар. „училище – титуляр“, в рамките на което да бъде реализирана кампанията.

  Няма ограничение за броя на отборите от съответното училище, които могат да се включат в конкурса. Едно лице може да участва в състава само на един отбор. Работната група има задължение да излъчи лице за контакт, с което да се води и осъществява комуникацията във връзка с конкурса (ръководител на екипа).

 8.     Включването в конкурса става чрез подаване на проектни предложения в рамките на обявения срок – от 00.00 часа на 01 септември 2014 до 00.00 часа на 01 януари 2015 година. Всеки от кандидатите има право да подаде до 1 (едно) проектно предложение. Проектните предложения могат да бъдат подавани чрез електронния формуляр, вграден в официалния сайт на конкурса  www.spriagresiata.tk.

 Всички изпратени предложения следва да отговарят на определени предварително зададени критерии, а именно поместената в тях кампания да е ясна, разбираема, да не се отклонява от зададената тема, да е реализуема, да не противоречи на морала и добрите нрави, да не призовава към насилие, и/или възмездие, да не проповядва омраза и/или нетърпимост.

 Всички проектни предложения, които са преминали първоначалния подбор, ще бъдат публикувани на официалния уеб сайт на конкурса. По този начин ще бъде дадена възможност на публиката също да се включи в определянето на победителите. 

9.     Проектните предложения следва да съдържат:

 - име на подателя; учебно заведение (кой клас е лицето – ако е ученик); контакти за обратна връзка (телефон, е-поща);

- идеята за провеждане на кампания - нейната същност (в какво се изразява); начина на организация и реализиране (по възможност); срок (времеви период), в който може да бъде осъществена (по възможност); необходими за реализирането ресурси (по възможност) -влагане на труд и материали, даване на идеи, съвети, разяснения и оказване на интелектуална помощ; водене на преговори с настоящи и бъдещи партньори по проекта; привличане на съмишленици и пр.); лого и слоган (мото) на кампанията;
- критерии (показатели), по които е възможно да бъде измерена ефективността от провеждането на кампанията (по възможност).

Проектното предложение следва да бъде разработено текстово. Допуска се към него да бъдат приложени и файлове с допълнителна информация с оглед по – пълното представяне на идеята (снимки, рисунки, клипове, мултимедийни презентации и др.)

 10. Подадените в рамките на обявения срок проектни предложения ще бъдат разгледани и оценявани от 12 – членно жури, включващо по един представител на всеки от партньорите, участващи в инициативата. От страна на организатора – Клуб „Юрист“ към СНЦ „Младежки Глас“ – клон Русе ще се включат трима представители. Възможност да даде гласа си ще има и публиката. Тя също ще участва в състава на журито. Проектни предложения, постъпили след срока, няма да бъдат разглеждани.

 11. Победителите ще бъдат обявени на специална церемония. На победителите в конкурса ще бъде оказано съдействие за реализиране на кампанията. Помощта ще се изразява в осигуряване на материална и интелектуална подкрепа (влагане на труд и материали; даване на идеи, съвети и разяснения; водене на преговори с настоящи и бъдещи партньори по проекта; привличане на съмишленици и др.)

12. На всички победители в конкурса ще бъдат връчени грамоти за особен принос в намирането на успешни методи за противодействие на рисковото поведение в училище. От БРИТМ са поели и ангажимент да осигурят за всички ученици от спечелилите отбори екскурзия до местна забележителност, както и продължаващо обучение под надслов  "Академия за лидери". То представлява неформално обучение по застъпничество в училищна среда, комуникационнни умения и др.  Имената на спечелилите ще бъдат публикувани на официалния сайт на конкурса с цел да бъдат морално поощрени и стимулирани да се включват активно в провеждането на подобни мероприятия.

 13. За целите на конкурса е създаден специален уеб сайт с подробна информация, изработен безплатно от СНЦ „Младежки Глас“ – клон Русе по инициативата на Клуб „ИТ“ – „Уеб проект“. Сайтът може да бъде посетен на адрес: http://spriagresiata.tk/ .

14. От БРИТМ – Русе ще проведат мониторинг на конкурса и ще се включат като посредници и наблюдатели в процеса на реализация на кампаниите – победители.

15. СНЦ „Младежки Глас“ – клон Русе е администратор на лични данни, съгл. Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. Предоставената от лицата информация ще бъде използвана единствено и само за целите на конкурса.Дата на публикацията: 01 Декември 2014 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици