22Октомври2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Полезно за учители

Информационна платформа за педагогически специалисти - Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Доклади от Годишен педагогически съвет - 05.07.2021 г.
 
Директор:
 
Методически обединения:

Доклади от Годишен педагогически съвет - 03.07.2019 г.

Директор:

Методически обединения:


Доклади от Годишен педагогически съвет - 09.07.2018 г.

Директор:

Методически обединения:


Доклади от Годишен педагогически съвет - 06.07.2017 г.

Среден успех по класове, паралелки и учебни предмети - учебна 2016/2017 година
Информация за отсъствия - учебна 2016/2017 година

Методически обединения:


Православие и друговерие. Тоталитарни и деструктивни религиозни общества


Как да развиваме умения на 21-ви век в час?


Урок по доброволчество за Международния ден на доброволчеството


Дигиталните деца – надежди и тревога


Доклади от Годишен педагогически съвет - 06.07.2016 г.

Директор

Методически обединения


Методически материали - "Противодействие на училищния тормоз"


В помощ на класния ръководител - лекция "Дизайнерска дрога"


Доклади от Годишен педагогически съвет - 30.06.2015 г.

Директор

Методически обединения


Родителски стилове и партньорски отношения между родители и учители


Насилието над деца


alt Сборник от Четвърта международна научно-практическа конференция "Съвременни тенденции за сътрудничество между училището и семейството"

Доклади от Годишен педагогически съвет - 11.07.2014 г.

Директор

Методически обединения


Извън хватката на Хитлер – героичното спасяване на българските евреи


Какво представлява трафикът на хора?


Съвети за работа с хиперактивни деца с дефицит на внимание

 


Анкета за учители на Център за творческо обучение - "Общуването в училището на XXI век"


Наръчник за преподавателя в 5ти-8ми клас на общообразователните училища

Наръчник за преподавателя в 9ти-12ти клас на общообразователните училища


10 декември - Международен ден на правата на човека


Превенция на агресията. Стойностни модели за общуване. Приказки за ценностите

 


alt Конвенция за правата на детето
alt Факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето
alt 19 дни на ненасилие в училище 1-19 помагало
alt Помагало по превенция на насилието в училищата

 


Индексa за приобщаване


ПЪТЯТ НА БЕЖАНЦИТЕ - Игра за съпреживяване


Писмо от Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе


Правила за действия при телефонни злонамерени сигнали


Доклади от Годишен педагогически съвет - 11.07.2013 г.

Директор

Методически обединения


Проекти, представени на училищния кръг на Национален конкурс "Училището – желана територия на ученика"


alt

Практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родителите

 


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за учители с добри педагогически практики по гражданско образование на тема: „Гражданската култура в училищната общност“


 


alt План за управление при кризи вследствие на терористична дейност и Методическо помагало за действията на преподавателския състав в училищата

Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2009


Методически разработки за обучение за защита при бедствия и аварии


Допълнителен час по физическо възпитание и спорт

 


Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище /презентация/

Механизъмза противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище


Резултати от анкета с педагогическите специалисти от Годишен педагогически съвет - 2012


Доклад от Трета международна научно-практическа конференция "Нови технологии в съвременното училище"


Доклади от Годишен педагогически съвет - 10 юли 2012 г.

Директор

Методически обединения:

Статистически данни за учебната 2011/2012 г.


Сборник посветен на 100 годишния юбилей от връчване Нобеловата награда на Мария Кюри © Стефка Георгиева, Анка Билчева

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици